3 korzyści dla Klientów Krzymark

Korzystaj ze zniżek i promocji robiąc zakupy w sklepie Krzymark

Reklama na "Polecane Serwisy"

O programie "Reklama polecane serwisy"

Z myślą o naszych stałych partnerach handlowych tj. serwisach napraw sprzętu elektronicznego. Stworzyliśmy program reklamowy – „Reklama polecane serwisy”. Chcielibyśmy w ten sposób uhonorować wszystkich tych, którzy obdarzyli naszą firmę zaufaniem i są z nami od dawna, oraz tych, którzy dopiero zamierzają do nas dołączyć. Dziękujemy także za cierpliwość i wyrozumiałość.

Nasz rozwój nie byłby możliwy bez Was. Udział w programie daje możliwość reklamowanie się na każdej karcie produktu przy założeniu, że klient sklepu internetowego Krzymark.pl wybierze odpowiednie filtry. Obsługujemy dziennie ponad 1000 klientów i często pytają nas gdzie mogą dokonać napraw serwisowych, nie chcąc być stronniczy, wpadliśmy na pomysł umieszczenia wizytówek Waszych serwisów na praktycznie każdej stronie naszego sklepu. Wiemy i mamy nadzieję, że dzięki temu zabiegowi, Wasze serwisy odwiedzi większa rzesza klientów, którzy przyjdą naprawić swoje urządzenia.

Jak skorzystać z programu?

Obejrzyj 60 sekundowy filmik:

Lub przeczytaj poniższą instrukcję:

 1. Zarejestruj się w naszym sklepie internetowym pod adresem http://krzymark.pl.
 2. Jeżeli prowadzisz serwis napraw sprzętu elektronicznego, prezentowane dane serwisu wypełnij w sklepie internetowym krzymark.pl z poziomu panelu klienta, w zakładce „Moje dane osobiste” w sekcji „Informacje o Twojej firmie”.
 3. Prześlij na adres mailowy sklep@krzymark.pl chęć uczestnictwa w programie „Reklama, polecane serwisy”, Organizator, sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i włączy wizytówkę.
* szczegółowy opis znajdziesz w zakładce szczegóły uczestnictwa w programie
Szczegóły uczestnictwa w programie "Reklama, polecane serwisy"
 1. Uczestnictwo w programie „Reklama, polecane serwisy” włączane jest przez Organizatora, na podstawie przesłanej chęci udziału.
 2. W celu przystąpienia do programu należy prezentowane dane serwisu wypełnić po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym https://krzymark.pl z poziomu panelu klienta, w zakładce „Moje dane osobiste” w sekcji „Informacje o Twojej firmie”.
 3. Pozycja wizytówki serwisu na liście, ustalana jest automatycznie. Program zlicza sumę brutto zrealizowanych zamówień i na jej podstawie ustala wysokość wyświetlania się na liście polecanych serwisów w danym województwie oraz mieście, w zależności od wybranych filtrów.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zmienić treść wyświetlanych danych w prezentowanej wizytówce.
 5. Program ważny jest bezterminowo od momentu wyrażenia zgody na uczestnictwo w nim.
 6. W przypadku gdy transakcja zostanie anulowana, nie będzie uwzględniana w programie „Reklama, polecane serwisy”. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć go z programu „Reklama, polecane serwisy”.
 8. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach strony internetowej https://krzymark.pl.
Regulamin – „Reklama polecane serwisy”

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Reklama „Polecane serwisy” organizowanego przez administratora Portalu.

 2. Organizator – https://krzymark.pl administrowany jest przez:  Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

 3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w https://krzymark.pl  wraz z informacjami dotyczącymi programu.

 4. Program – program Reklama „Polecane serwisy” prowadzony przez Organizatora z Uczestnikiem na podstawie, którego zarejestrowany w sklepie https://krzymark.pl Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi.

 5. Reklama – reklama punktów serwisowych w Sklepie, uzyskiwana w zamian za zakup produktów w sklepie https://krzymark.pl  .

 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług serwisu internetowego pod adresem https://krzymark.pl. Prowadząca serwis napraw sprzętu elektronicznego.

 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://krzymark.pl  .

 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Program „Reklama polecane serwisy” jest organizowany i zarządzany przez Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikiem Programu „Reklama polecane serwisy” może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu oraz prowadzi serwis napraw sprzętu elektronicznego.

 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.

 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.

 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:

  • połączenie z siecią Internet;

  • przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji

  • adres e-mail;

  • profil Uczestnika w Sklepie

 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 7. Uczestnik nie może przekazywać danych dostępowych do profilu w sklepie osobom trzecim.

 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.

 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób dodania partnera do programu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:

  • złamania zasad regulaminu;

  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu;

  • podawania nieprawdziwych danych;

 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)

 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestników w ramach Programu, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

§ 5 Szczegóły uczestnictwa w programie „Reklama, polecane serwisy”

 1. Uczestnictwo w programie „Reklama, polecane serwisy włączane jest przez Organizatora, na podstawie przesłanej chęci udziału.

 2. W celu przystąpienia do programu należy prezentowane dane serwisu wypełnić po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym pod adresem https://krzymark.pl z poziomu panelu klienta, w zakładce „Moje dane osobiste” w sekcji „Informacje o Twojej firmie”.

 3. Pozycja wizytówki serwisu na liście, ustalana jest automatycznie. Program zlicza sumę brutto zrealizowanych zamówień i na jej podstawie ustala wysokość wyświetlania się na liście polecanych serwisów w danym województwie oraz mieście, w zależności od wybranych filtrów.

 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zmienić treść wyświetlanych danych w prezentowanej wizytówce.

 5. Program ważny jest bezterminowo od momentu wyrażenia zgody na uczestnictwo w nim.

 6. W przypadku gdy transakcja zostanie anulowana, nie będzie uwzględniana w programie „Reklama, polecane serwisy”. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

 7. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć go z programu „Reklama, polecane serwisy

 8. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach strony internetowej https://Krzymark.pl

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości pozycjonowania na liście mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu programu, wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://krzymark.pl lub jakiejkolwiek innej dogodnej dla siebie formie:

  • dane umożliwiające kontakt;

  • rodzaj usługi, której dotyczy;

  • opis błędu funkcjonowania;

  • opis reklamacji;

  • propozycja rozwiązania problemu;

 2. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.

 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany podczas rejestracji przez Uczestnika adres e-mail.

 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje w terminie 7 dni roboczych. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.

 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.

 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do usunięcia wizytówki.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres zarejestrowany w sklepie. Dodatkowo informacja ta będzie zamieszczona na stronie internetowej https://krzymark.pl.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://krzymark.pl 

 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników  korzystających ze sklepu https://krzymark.pl, przed dniem wejścia w życie zmian.

 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. Wszelkie powstałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy Krzymark.

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
Czy rabat będzie widoczny na fakturze?

Tak, będzie wyodrębniony w opisie faktury.

Czy mogę wykorzystać ten rabat podczas każdego zakupu?

Tak, po przeliczeniu punktów na kod rabatowy można użyć go przy realizacji dowolnego zakupu. Jednocześnie można wykorzystać kilka kodów rabatowych.

Zadzwoń
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń
+48 42 273 33 53
(opłata według cennika operatora)
Napisz
Zadaj pytanie, zgłoś sugestię wysyłając
email na adres:
sklep@krzymark.pl
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij Więcej informacji