5% program rabatowy na pierwszy zakup - krzymark.pl

3 korzyści dla Klientów Krzymark

Korzystaj ze zniżek i promocji robiąc zakupy w sklepie Krzymark

5% Program rabatowy na pierwszy zakup

O programie rabatowym

Doceniamy naszych nowych klientów i z myślą o nich postanowiliśmy podarować każdemu nowemu użytkownikowi naszego sklepu specjalny kod rabatowy. Kod jest do wykorzystania już przy pierwszych zakupach. Program Rabatowy działa jednorazowo i przysługuje tylko Klientom zarejestrowanym i składającym zamówienia poprzez sklep online: krzymark.pl Każdy nowy zarejestrowany klient, który dokona pierwszego zakupu, otrzyma atrakcyjny jednorazowy rabat w wysokości 5% ceny brutto oferowanego towaru.

Jak skorzystać z rabatu?

Obejrzyj 60 sekundowy filmik:

Lub przeczytaj poniższą instrukcję:

 1. Zarejestruj się w naszym sklepie internetowym krzymark.pl.
 2. Dodaj do koszyka produkty, które chcesz kupić.
 3. Dokonaj zakupu.
 4. W podsumowaniu zakupów odszukaj pole kupony, a następnie kliknij wyświetlony pod nim kod i zatwierdź przyciskiem TAK.
 5. Na liście towarów w podsumowaniu pojawi się pozycja z 5% rabatem.
Szczegóły uczestnictwa w programie
 1. Udzielenie rabatu w wysokości 5% ceny brutto, oferowanego produktu, na tzw. pierwszy zakup, możliwe jest po zarejestrowaniu się w sklepie i dodaniu towaru do koszyka.
 2. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.
 3. Przyznanie uczestnikowi rabatu na pierwszy zakup w sklepie internetowym krzymark.pl, odbywa się automatycznie oraz jednorazowo.
 4. Klient ma prawo wykorzystać rabat na dowolne zamówienie.
 5. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje bony”.
 6. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość brutto produktów w koszyku, bez kosztów przesyłki.
 7. Uczestnik otrzymuje rabat, którego wartość jest stała i wynosi 5% od aktualnie przygotowanego zamówienia, umieszczonego w koszyku.
 8. Kod rabatowy na pierwsze zakupy jest ważny do 31-03-2030 roku lub do pierwszego użycia od momentu zarejestrowania się w sklepie internetowym krzymark.pl.
 9. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 10. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.
 11. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy regulaminu znajdują się na łamach sklepu.
Regulamin programu rabatowego 5%

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu rabatowego organizowanego przez administratora Portalu.

 2. Organizator – https://krzymark.pl administrowany jest przez:  Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

 3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w https://krzymark.pl  wraz z informacjami dotyczącymi programu.

 4. Program – program rabatowy prowadzony przez Organizatora z Partnerem, na podstawie którego zarejestrowany w sklepie https://krzymark.pl Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi.

 5. Rabat – obniżki cen przypisywane do konta Uczestnika w Sklepie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów na łamach https://krzymark.pl  .

 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.

 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://krzymark.pl  .

 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Program rabatowy jest organizowany i zarządzany przez firmę Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.

 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.

 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:

  • połączenie z siecią Internet;

  • przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji;

  • Adres e-mail;

  • Profil Uczestnika w Sklepie

 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 7. Uczestnik nie może przekazywać danych dostępowych do profilu w sklepie osobom trzecim.

 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.

 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób uzyskania Rabatów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:

  • złamania zasad regulaminu;

  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu

  • podawania nieprawdziwych danych;

 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)

 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

§ 5 Szczegóły uczestnictwa w programie

 1. Udzielenie rabatu w wysokości 5% ceny brutto, oferowanego produktu, na tzw. pierwszy zakup, możliwe jest po zarejestrowaniu się w sklepie i dodaniu towaru do koszyka.

 2. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.

 3. Przyznanie uczestnikowi rabatu na pierwszy zakup w sklepie internetowym krzymark.pl, odbywa się automatycznie oraz jednorazowo.

 4. Klient ma prawo wykorzystać rabat na dowolne zamówienie.

 5. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje bony”

 6. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość brutto produktów w koszyku, bez kosztów przesyłki.

 7. Uczestnik otrzymuje rabat, którego wartość jest stała i wynosi 5% od aktualnie przygotowanego zamówienia, umieszczonego w koszyku.

 8. Kod Rabatowy na pierwsze zakupy jest ważny do 31-03-2030 roku lub do pierwszego użycia od momentu zarejestrowania się w sklepie internetowym krzymark.pl

 9. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

 10. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.

 11. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy regulaminu znajdują się na łamach sklepu.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne związane z naliczaniem rabatów

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Rabatów mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.

 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje :

  • swoje dane umożliwiające kontakt;

  • rodzaj usługi, której dotyczy;

  • rodzaj błędnego funkcjonowania;

  • zarzuty Uczestnika;

  • okoliczności uzasadniające reklamację;

  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

 3. Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.

 4. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.

 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.

 7. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje w terminie 7 dni roboczych. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.

 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.

 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Rabatów.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu.

 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na zniżki w Sklepie, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://krzymark.pl 

 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. Wszelkie powstałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy Krzymark.

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
Czy rabat będzie widoczny na fakturze?

Odp. Tak, będzie wyodrębniony w opisie faktury

Czy mogę wykorzystać ten rabat podczas każdego zakupu?

Odp. Tak, po przeliczeniu punktów na kod rabatowy można użyć go przy realizacji dowolnego zakupu. Jednocześnie można wykorzystać kilka kodów rabatowych.

Zadzwoń
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń
+48 42 273 33 53
(opłata według cennika operatora)
Napisz
Zadaj pytanie, zgłoś sugestię wysyłając
email na adres:
sklep@krzymark.pl
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij Więcej informacji